'januari','februari','maart','april','mei','juni','juli','augustus','september','oktober','november','december'); $gebstatus=array(0=>'Geen login',5=>'Gebruiker',10=>'Beheerder'); $typetel=array(1=>'Telefoon',2=>'Mobiel',3=>'Werk',4=>'Fax'); $source=array(1=>'Via website, op zoek naar informatie',2=>'Via website, aanvragen periode',3=>'Handmatig via website backoffice'); $TrackArr=array('Aanvraag ontvangen','Email verstuurd','Update gegevens','Email ontvangen'); // $navigatie=array(16=>'Per',2=>'Mobiel',3=>'Werk',4=>'Fax'); $webroot=$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; include('65qger34g/init.inc'); // Initialisatie server en admin gegevens $encode = getenv("http_ACCEPT_ENCODING"); if(ereg("gzip",$encode)) { ob_start("ob_gzhandler"); } else { ob_start(); } function getmicrotime() { list($usec, $sec) = explode(" ",microtime()); return ((float)$usec + (float)$sec); } $script_start = getmicrotime(); $stopwatch = 0; function thumbnail($image) { global $webroot,$plaatjesdir; $thumb=$webroot . $plaatjesdir . 'th_' . $image; $thumbweb=$plaatjesdir . 'th_' . $image; if (!file_exists($thumb)) { // Aanmaken thumb $output="display.php?image=$image"; } else { $output=$thumbweb; } return $output; } function human_to_sql_date($human_date) { $output=''; if (strstr($human_date,'-')) { $seperator='-'; } else { $seperator='/'; } $datum = explode($seperator,$human_date); $output= $datum[2] . '-' .$datum[1]. '-' . $datum[0]; return $output; } function shortText($longtext,$max) { if (strlen($longtext)>$max) { $output=substr($longtext,0,$max) . '...'; } else { $output=$longtext; } return $output; } $sqlDebug= array(); function SelectQuery($selectQuery) { global $sqlDebug; $sqlStart=getmicrotime(); $resultSelect = mysql_query($selectQuery) or die ("Problem: $selectQuery" . mysql_error()); $sqlEnd=sprintf("%.4f",(getmicrotime() - $sqlStart)); $sqlDebug[]=$selectQuery . ' => ' . $sqlEnd; return $resultSelect; } $dbcnx = mysql_pconnect('',username,password); // Initialisatie DB if (!$dbcnx) { echo '

Unable to connect to the database server at this time.

'; } else { if (! @mysql_select_db(db_name) ) { echo 'Unable to locate the '.db_name.' database at this time.'; } } if (!$_GET['section']) { $section=1; } else { $section=$_GET['section']; } if (!$_GET['sub']) { $sub=$section; $noSub=true; } else { $sub=$_GET['sub']; $noSub=false; } if ($_GET['logout']==1) { setcookie ("UID","",-1); setcookie ("Kaart","",-1); $errMess=5; $logout=true; } // Als username en wachtwoord gedefinieerd zijn, check rechten $Userlevel=0; if ((($_COOKIE['UID'] && $_COOKIE['Kaart']) || $_POST['qwerty']) && !$logout) { if ($_POST['qwerty']) { $password=md5($_POST['spassword']); $Constraint='Username="' . $_POST['susername'] . '" AND Password="' . $password . '"'; $errMess=1; } else { $password=$_COOKIE['Kaart']; $Constraint='ID=' . $_COOKIE['UID'] . ' AND Password="' . $password . '"'; } $loginquery="SELECT *, date_format(LastLogin,'%e %M %Y') as LastLogin FROM Gebruikers WHERE $Constraint AND UserLevel>0 AND Archive=0 LIMIT 1"; $resultLogin=SelectQuery($loginquery); $num = mysql_numrows($resultLogin); if ($num>=1) { $login = mysql_fetch_array($resultLogin, MYSQL_ASSOC); $uVoornaam=$login['Voorletters']; $uAchternaam=$login['Achternaam']; $uEmail=$login['Email']; setcookie ("UID",$login['ID'],time()+3600); setcookie ("Kaart",$password,time()+3600); $authenticated=true; $bUser=$_COOKIE['UID']; $Userlevel=$login['UserLevel']; } else { setcookie ("UID","",-1); setcookie ("Kaart","",-1); $errMess=6; } } // Einde login function initMail($from,$fromName,$subject,$content,$recipient) { require("include/class.phpmailer.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->IsSMTP(); $mail->IsHTML(true); $mail->From = $from; $mail->FromName = $fromName; $mail->Subject = $subject; $read=file_get_contents('simple.html'); $MergedMessage=ereg_replace('',nl2br($content),$read); $mail->AltBody = stripslashes($content); $mail->Body = stripslashes($MergedMessage); $countRec=count($recipient); foreach ($recipient as $person) { if ($countRec==1) { $mail->AddAddress($person[Email],$person[Name]); } else { $mail->AddBCC($person[Email],$person[Name]); } } $Succes = $mail->Send(); $mail->ClearAllRecipients(); $mail->SmtpClose(); // Manually close the SMTP connection return $Succes; } function InsertTracking($hid,$avn,$type,$subject,$message) { global $bUser; if ($bUser) { $addParam=', User'; $addValue=",$bUser"; } if ($avn>0) { $addParam.=', AanvraagID'; $addValue.=",$avn"; } $subject=mysql_real_escape_string($subject); $message=mysql_real_escape_string($message); $query = "INSERT Tracking (HuurderID,ActionType,ActDate,ActionDesc,Description $addParam) VALUES ($hid,$type,NOW(),'$subject','$message' $addValue)"; $result=SelectQuery($query); } // Jaar context if (!$_GET['jid']) { if (!$_COOKIE['JID']) { $jid=date("Y"); } else { $jid=$_COOKIE['JID']; } } else { $jid=$_GET['jid']; } if ($_POST['jid']) { $jid=$_POST['jid']; } setcookie ("JID",$jid,time()+3600); // Pagina context if (!$_GET['page']) { if (!$_COOKIE['Pagina']) { $page=1; } else { $page=$_COOKIE['Pagina']; } } else { $page=$_GET['page']; } if ($_POST['page']) { $page=$_POST['page']; } setcookie ("Pagina",$page,time()+3600); // Content ID + niet-beveiligde pagina's... if ($_POST[cid]) { $cid=$_POST[cid]; } else { if ($_GET[cid]) { $cid=$_GET[cid]; } else { $cid=9; } // Standaard pagina... } $nonsecpages = explode(',','2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,28,29,30,31,32,33,34,35'); if (!in_array($cid,$nonsecpages)) { if (!$authenticated) { if (($_GET['cid']==23) && ($_GET['avn'])) { $cid=15; } else { $cid=9; } } // Standaard pagina... } $nocache = explode(',','7,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30'); if (in_array($cid,$nocache) || $authenticated) { Header("Cache-Control: no-cache"); $ExpireString = "Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", time()) . " GMT"; Header($ExpireString); } $noindex=explode(',','15,30,33,34'); $dragpages = explode(',','18,37'); if (in_array($cid,$dragpages)) { $dragcheck=true; } else { $dragcheck=false; } ?> Villa Izenah - Verhuur vakantiehuis te Vence in Zuid-Frankrijk onload="init();">
Logo Villa Izenah - Click here to return to the homepage Vence - Côte d'Azur
 
 
 
 
=1) { switch ($errMess) { case 1: $errMessage="Welkom $uVoornaam $uAchternaam in BO beheer...\\nLaatste login op: " . $login['LastLogin']; $query='UPDATE Gebruikers SET LastLogin=NOW() WHERE ID=' . $login['ID'] . ' LIMIT 1'; $resultlogin=SelectQuery($query); break; case 2: $errMessage='Uw aanvraag is succesvol verzonden.'; break; case 3: $errMessage='Er is een probleem met het verzenden van de aanvraag...'; break; case 5: $errMessage='Succesvol uitgelogd...'; break; case 6: $errMessage='Ongeldige login...'; break; case 7: /* Standaard fout */; break; case 8: $errMessage='U heeft geen, of een tekort bericht ingevoerd...'; break; case 9: $errMessage='Het bericht is te lang, probeer opnieuw...'; break; case 10: $errMessage="De naam ontbreekt of is te kort..."; break; case 11: $errMessage='E-mail functionaliteit is geblokkeerd...'; break; case 12: $errMessage='Bericht is verstuurd...'; break; case 13: $errMessage='De periode is reeds gekoppeld aan een huurder.';break; case 14: $errMessage='De aanvraag is reeds gekoppeld, en kan niet worden verwijderd.\nOntkoppel de aanvraag eerst en probeer het opnieuw...';break; case 15: $errMessage='Er is een conflict tussen het eigen gebruik en de aanvraag.\nZie het overzicht van de periodes voor details.';break; case 16: $errMessage='De aanvraag is reeds verwijderd, en kan niet meer worden gekoppeld.';break; case 17: $errMessage='Huurder gegevens konden niet worden bijgewerkt.';break; case 18: $errMessage='E-mail is succesvol verzonden...';break; default: $errMessage='Onbekende fout; foutmelding moet nog gedefinieerd worden....'; } ?> $debquery
"; } } if ($authenticated) { ?>